ทัวร์ญี่ปุ่น Tokyo Fuji Fukushima ซุปตาร์ เบบี้บลูส์ 5วัน 3คืน บิน(XJ)

ทัวร์ญี่ปุ่น Tokyo Fuji Fukushima ซุปตาร์ เบบี้บลูส์ 5วัน 3คืน บิน(XJ)


ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ หน้าผาโทโนะ เฮทสึริ ฟรี แช่ออนเซนเท้า หน้าสถานีรถไฟ ยูโนะคามิ ออนเซน ละลานตา ทุ่งดอกไม้สีฟ้า Baby Blue Eyes ดอกเนโมฟิล่า ชมซากุระ ณ ปราสาทนกกระเรียน หรือ ปราสาทสึรุงะ ช้อปปิ้งจุใจ โอไดบะ
23,888 บาท/ท่าน
สายการบิน Air Asia X
โรงแรม 3 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 20 kg

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง-สนามบินนาริตะ
 • วันที่

  2

  เมืองนาริตะ-เมืองยามานาชิ-ภูเขาไฟฟูจิ-พิธีชงชาญี่ปุ่น-เมืองโตเกียว-ช้อปปิ้งย่านโอไดบะ-ไดเวอร์ซิตี้-เมืองสึคุบะ
 • วันที่

  3

  เมืองสึคุบะ-สวนฮิตาชิ ซีไซด์-เมืองไอสุ-ปราสาทสึรุงะ-เมืองฟุคุชิมะ-แช่น้ำแร่ออนเซน
 • วันที่

  4

  เมืองฟุคุชิมะ-หมู่บ้านโออุจิ จูคุ-สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซน-หน้าผาโทโนะเฮทสึริ-เมืองนาริตะ สนามบินนาริตะ
 • วันที่

  5

  สนามบิน ดอนเมือง

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
16 เม.ย. 63 - 20 เม.ย. 63 23,888 23,888 23,888 7,900 7,900 - 34
17 เม.ย. 63 - 21 เม.ย. 63 23,888 23,888 23,888 7,900 7,900 - 34
18 เม.ย. 63 - 22 เม.ย. 63 23,888 23,888 23,888 7,900 7,900 - 34
19 เม.ย. 63 - 23 เม.ย. 63 23,888 23,888 23,888 7,900 7,900 - 34
20 เม.ย. 63 - 24 เม.ย. 63 23,888 23,888 23,888 7,900 7,900 - 34
21 เม.ย. 63 - 25 เม.ย. 63 23,888 23,888 23,888 7,900 7,900 - 34
22 เม.ย. 63 - 26 เม.ย. 63 23,888 23,888 23,888 7,900 7,900 - 34
23 เม.ย. 63 - 27 เม.ย. 63 23,888 23,888 23,888 7,900 7,900 - 34
24 เม.ย. 63 - 28 เม.ย. 63 23,888 23,888 23,888 7,900 7,900 - 34
25 เม.ย. 63 - 29 เม.ย. 63 23,888 23,888 23,888 7,900 7,900 - 34
26 เม.ย. 63 - 30 เม.ย. 63 23,888 23,888 23,888 7,900 7,900 - 34
27 เม.ย. 63 - 01 พ.ค. 63 23,888 23,888 23,888 7,900 7,900 - 34

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองตาม Invoice
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 30 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 3-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard โดยมีค่าธรรมเนียม 3%

2. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ตาม Invoice
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแนบ pay in 
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของที่เราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงินพร้อมแนบ pay in
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของที่เราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ   โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน