ทัวร์ญี่ปุ่น The Best of Romantic Sakura & Universal Studios 7วัน 4คืน บิน(JL)

ทัวร์ญี่ปุ่น The Best of Romantic Sakura & Universal Studios 7วัน 4คืน บิน(JL)


เยี่ยมชม วัดน้ำใสคิโยะมิซึ สร้างด้วยท่อนซุงขนาดมหึมา ตั้งอยู่บนเนินเขาสูงฮิงาชิยามะ ชมวิวที่มีต้นซากุระยืนต้นเรียงราวตลอดแนวของทะเลสาบบิวะไคซึ โอซะคิ ชมความงาม “ปราสาทฮิโคะเนะ” ปัจจุบันยังคงแบบเดิมในอดีตไว้อย่างสมบูรณ์
76,900 บาท/ท่าน
สายการบิน Japan Airlines
โรงแรม 4 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 32 kg

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพ
 • วันที่

  2

  ประเทศญี่ปุ่น-เกาะฮอนชู-สนามบินนานาชาติคันไซ (นครโอซก้า)-เมืองเกียวโต-วัดน้ำใสคิโยะมิซึ (มรดกโลก)-เมืองอุจิ-วัดเบียวโดอิน (มรดกโลก)-ถนนสายชาเขียว-ทะเลสาบน้ำจืดบิวะโกะ (ทะเลสาบน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น)-อาหารค่ำเมนูชาบูชาบูญี่ปุ่น
 • วันที่

  3

  เมืองชิกะ-ไคซึ โอซะคิ-เดินชมอุโมงค์ซากุระ 800 ต้น ริมทะเลสาบบิวะ-ปราสาทฮิโคะเนะ-เมืองกิฟุ (จังหวัดไอจิ)-อาบน้ำแร่ธรรมชาติ
 • วันที่

  4

  กิฟุ-อิสระช้อปปิ้งนางาชิม่า แจ๊สดรีมเอ้าท์เล็ต (จังหวัดมิเอะ)-สวนดอกไม้ ขนาดใหญ่ “นาบานะ โนะ ซาโตะ”-นครโอซาก้า-อิ่มอร่อยกับเมนูขาปูยักษ์ (อัพเกรด)
 • วันที่

  5

  นครโอซาก้า-สวนสนุกระดับโลก “ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน” (จุใจเต็มวัน) ไม่มีรถบริการ 1 วัน
 • วันที่

  6

  นครโอซาก้า-ศาลเจ้านัมบะยาซากะ-ตลาดสดคุโระมงครัวแห่งนครโอซาก้า-อิสระช้อปปิ้งชินไซบาชิ-คันไซ-อิสระช้อปปิ้งอิออนมอลล์-สนามบินนานาชาติคันไซ
 • วันที่

  7

  สนามบินนานาชาติคันไซ-ประเทศไทย-สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
09 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63 76,900 76,900 66,900 8,900 6,000 - 24

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองตาม Invoice
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 30 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 3-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard โดยมีค่าธรรมเนียม 3%

2. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ตาม Invoice
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแนบ pay in 
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของที่เราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงินพร้อมแนบ pay in
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของที่เราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ   โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน