เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@lktravel

Travel License : 11/11227

หน้าแรก

/

ทัวร์ไต้หวัน

/

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว อี๋หลาน ไทเป ไท่ผิงซาน 5วัน 3คืน (BR)

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว อี๋หลาน ไทเป ไท่ผิงซาน 5วัน 3คืน (BR)

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว อี๋หลาน ไทเป ไท่ผิงซาน 5วัน 3คืน (BR)

เที่ยวไต้หวัน ไทจง หนานโถว อี๋หลาน ไทเป ไท่ผิงซาน 5วัน 3คืน ล่องเรือ SUN MOON LAKE นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานไท่ผิงซาน ปล่อยโคมลอยผิงซี ขอพรวัดเจ้าแม่กวนอิม ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101

รหัสทัวร์

TW_BR00027

ประเทศ

ไต้หวัน

กำหนดการเดินทาง

17 ก.ค. 67 - 18 ธ.ค. 67

จำนวนวัน

5วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

22,990บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Eva Air

ก.ค. 67

23,990฿

17-21

23,990฿

26-30

ส.ค. 67

23,990฿

09-13

22,990฿

29-02ก.ย.

ก.ย. 67

23,990฿

11-15

23,990฿

25-29

ต.ค. 67

25,990฿

10-14

23,990฿

16-20

23,990฿

25-29

23,990฿

30-03พ.ย.

พ.ย. 67

23,990฿

08-12

23,990฿

15-19

23,990฿

27-01ธ.ค.

ธ.ค. 67

25,990฿

06-10

23,990฿

13-17

23,990฿

18-22

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

17 ก.ค. 67 - 21 ก.ค. 67

23,990

23,990

23,990

7,000

10,000

18,990

25

26 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67

23,990

23,990

23,990

7,000

10,000

18,990

25

09 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67

23,990

23,990

23,990

7,000

10,000

18,990

25

29 ส.ค. 67 - 02 ก.ย. 67

22,990

22,990

22,990

7,000

10,000

17,990

25

11 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67

23,990

23,990

23,990

7,000

10,000

18,990

25

25 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67

23,990

23,990

23,990

7,000

10,000

18,990

25

10 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67

25,990

25,990

25,990

7,000

10,000

20,990

25

16 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67

23,990

23,990

23,990

7,000

10,000

18,990

25

25 ต.ค. 67 - 29 ต.ค. 67

23,990

23,990

23,990

7,000

10,000

18,990

25

30 ต.ค. 67 - 03 พ.ย. 67

23,990

23,990

23,990

7,000

10,000

18,990

25

08 พ.ย. 67 - 12 พ.ย. 67

23,990

23,990

23,990

7,000

10,000

18,990

25

15 พ.ย. 67 - 19 พ.ย. 67

23,990

23,990

23,990

7,000

10,000

18,990

25

27 พ.ย. 67 - 01 ธ.ค. 67

23,990

23,990

23,990

7,000

10,000

18,990

25

06 ธ.ค. 67 - 10 ธ.ค. 67

25,990

25,990

25,990

7,000

10,000

20,990

25

13 ธ.ค. 67 - 17 ธ.ค. 67

23,990

23,990

23,990

7,000

10,000

18,990

25

18 ธ.ค. 67 - 22 ธ.ค. 67

23,990

23,990

23,990

7,000

10,000

18,990

25

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สนามบินสุวรรณภูมิ

Day : 2

สนามบินเถาหยวน – หมู่บ้านสายรุ้ง – ร้านเอ็นไซม์ - วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

Day : 3

ศูนย์สร้อยสุขภาพ – ร้านขนมพายสับปะรด – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – เมืองผิงซี - ย่านซีเหมินติง

Day : 4

เมืองอี๋หลาน – อุทยานแห่งชาติไท่ผิงซาน - ตลาดกลางคืนอี๋หลาน

Day : 5

วัดเจ้าแม่กวนอิม – ร้านเครื่องสำอาง - ตึกไทเป 101 – หมู่บ้านประวัติศาสตร์ซื่อซื่อหนันซุน – ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย – สนามบินเถาหยวน - สนามบินสุวรรณภูมิ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 7 ครั้ง