เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@lktravel

Travel License : 11/11227

หน้าแรก

/

ทัวร์ไต้หวัน

/

ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ทะเลสาบสุริยันจันทรา บูราโนแห่งไต้หวัน 5วัน 3คืน (BR)

ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ทะเลสาบสุริยันจันทรา บูราโนแห่งไต้หวัน 5วัน 3คืน (BR)

ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ทะเลสาบสุริยันจันทรา บูราโนแห่งไต้หวัน 5วัน 3คืน (BR)

เที่ยวไต้หวัน อาลีซาน ทะเลสาบสุริยันจันทรา บูราโนแห่งไต้หวัน 5วัน 3คืน นั่งรถไฟบนอุทยานแห่งชาติอาลีซาน เส้นทางที่ติด 1 ใน 3 เส้นทางรถไฟที่สวยที่สุดในโลก ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้งจุใจ ซีเหมินติง , MITSUI OUTLET PARK อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดเหวินหวู่

รหัสทัวร์

TW_BR00030

ประเทศ

ไต้หวัน

กำหนดการเดินทาง

12 ก.ค. 67 - 24 ต.ค. 67

จำนวนวัน

5วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

20,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Eva Air

ก.ค. 67

20,900฿

12-16

21,900฿

18-22

21,900฿

25-29

ส.ค. 67

20,900฿

02-06

21,900฿

08-12

20,900฿

16-20

20,900฿

22-26

20,900฿

30-03ก.ย.

ก.ย. 67

20,900฿

04-08

20,900฿

13-17

20,900฿

26-30

ต.ค. 67

20,900฿

04-08

20,900฿

17-21

21,900฿

23-27

20,900฿

24-28

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

25 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67

21,900

21,900

21,900

5,500

-

-

26

02 ส.ค. 67 - 06 ส.ค. 67

20,900

20,900

20,900

5,500

-

-

26

08 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67

21,900

21,900

21,900

5,500

-

-

26

16 ส.ค. 67 - 20 ส.ค. 67

20,900

20,900

20,900

5,500

-

-

26

22 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67

20,900

20,900

20,900

5,500

-

-

26

30 ส.ค. 67 - 03 ก.ย. 67

20,900

20,900

20,900

5,500

-

-

26

04 ก.ย. 67 - 08 ก.ย. 67

20,900

20,900

20,900

5,500

-

-

26

13 ก.ย. 67 - 17 ก.ย. 67

20,900

20,900

20,900

5,500

-

-

26

26 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67

20,900

20,900

20,900

5,500

-

-

26

04 ต.ค. 67 - 08 ต.ค. 67

20,900

20,900

20,900

5,500

-

-

26

17 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67

20,900

20,900

20,900

5,500

-

-

26

23 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67

21,900

21,900

21,900

5,500

-

-

26

24 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67

20,900

20,900

20,900

5,500

-

-

26

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

Day : 2

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) – หนานโถว – วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - เจียอี้

Day : 3

อุทยานแห่งชาติอาลีซาน (นั่งรถไฟ 1 เที่ยว) – ร้านชา – ไถจง - ไถจงไนท์มาร์เก็ต

Day : 4

ไถจง - ไทเป – ร้านพายสัปปะรด - ตึกไทเป101 (ไม่รวมขึ้นชมวิวชั้น89) – ร้านสร้อยสุขภาพ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติง

Day : 5

ไทเป – ร้านเครื่องสำอางค์ – จิ่วเฟิ่น – ท่าเรือประมงเจิ้งปิน – MITSUI OUTLET PARK - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 10 ครั้ง