เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@lktravel

Travel License : 11/11227

หน้าแรก

/

ทัวร์สวีเดน

/

ทัวร์สวีเดน NORTHERN LIGHTS Sweden Norway 9วัน 6คืน (TG)

ทัวร์สวีเดน NORTHERN LIGHTS Sweden Norway 9วัน 6คืน (TG)

ทัวร์สวีเดน NORTHERN LIGHTS Sweden Norway 9วัน 6คืน (TG)

เที่ยวสวีเดน NORTHERN LIGHTS Sweden Norway 9วัน 6คืน คิรูน่า (สวีเดน) อุทยานแห่งชาติอบิสโก้ ล่าแสงเหนือ อุทยานแห่งชาติอบิสโก้ นั่งรถไฟเส้นทางสาย Arctic Train หมู่เกาะโลโฟเทน นุสฟยอร์ด มอคคาเนส หมู่บ้าน Å หมู่บ้าน Reine หมู่บ้านฮัมนอย เกาะโลโฟเท่น สวนสัตว์ Polar Park เมืองทรูมโซ ชมเมืองทรูมเซอ ล่องเรือชมฟยอร์ด นั่งกระเช้าเคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน ล่าแสงเหนือ ออสโล เที่ยวชมเมือง

รหัสทัวร์

SE_TG00005

ประเทศ

สวีเดน

กำหนดการเดินทาง

20 ก.ย. 67 - 08 เม.ย. 68

จำนวนวัน

9วัน 6คืน

ราคาเริ่มต้น

169,000บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Thai Airways

ก.ย. 67

169,000฿

20-28

ต.ค. 67

169,000฿

11-19

169,000฿

18-26

พ.ย. 67

169,000฿

08-16

169,000฿

22-30

ธ.ค. 67

169,000฿

04-12

169,000฿

24-01ม.ค.

ม.ค. 68

169,000฿

29-06ก.พ.

ก.พ. 68

169,000฿

11-19

มี.ค. 68

169,000฿

07-15

169,000฿

21-29

เม.ย. 68

169,000฿

08-16

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

20 ก.ย. 67 - 28 ก.ย. 67

169,000

153,000

136,000

31,000

-

-

20

11 ต.ค. 67 - 19 ต.ค. 67

169,000

153,000

136,000

31,000

-

-

20

18 ต.ค. 67 - 26 ต.ค. 67

169,000

153,000

136,000

31,000

-

-

20

08 พ.ย. 67 - 16 พ.ย. 67

169,000

153,000

136,000

31,000

-

-

20

22 พ.ย. 67 - 30 พ.ย. 67

169,000

153,000

136,000

31,000

-

-

20

04 ธ.ค. 67 - 12 ธ.ค. 67

169,000

153,000

136,000

31,000

-

-

20

24 ธ.ค. 67 - 01 ม.ค. 68

169,000

153,000

136,000

31,000

-

-

20

29 ม.ค. 68 - 06 ก.พ. 68

169,000

153,000

136,000

31,000

-

-

20

11 ก.พ. 68 - 19 ก.พ. 68

169,000

153,000

136,000

31,000

-

-

20

07 มี.ค. 68 - 15 มี.ค. 68

169,000

153,000

136,000

31,000

-

-

20

21 มี.ค. 68 - 29 มี.ค. 68

169,000

153,000

136,000

31,000

-

-

20

08 เม.ย. 68 - 16 เม.ย. 68

169,000

153,000

136,000

31,000

-

-

20

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ – สนามบินอาร์ลันด้า (ประเทศสวีเดน)

Day : 2

สต็อกโฮล์ม - คิรูน่า (สวีเดน) - อุทยานแห่งชาติอบิสโก้ - ล่าแสงเหนือ

Day : 3

อุทยานแห่งชาติอบิสโก้ - นั่งรถไฟเส้นทางสาย Arctic Train

Day : 4

หมู่เกาะโลโฟเทน - นุสฟยอร์ด - มอคคาเนส - หมู่บ้าน Å - หมู่บ้าน Reine – หมู่บ้านฮัมนอย

Day : 5

เกาะโลโฟเท่น - สวนสัตว์ Polar Park - เมืองทรูมโซ

Day : 6

ชมเมืองทรูมเซอ - ล่องเรือชมฟยอร์ด – นั่งกระเช้าเคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน - ล่าแสงเหนือ

Day : 7

ทรูมเซอ - ออสโล – เที่ยวชมเมือง

Day : 8

ออสโล – เดินทางกลับ

Day : 9

เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ

วิธีการจองทัวร์
 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 8 ครั้ง